Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Recruiter Awards 2019.

De Recruiter Awards 2019 worden georganiseerd door Vote Company BV in opdracht van Freelance Fair BV. Freelance Fair BV is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24433449. Alle deelnemers, genomineerden en stemmers verklaren zich akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

ART 1    DEFINITIES

 • Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
 • Nomineren: het door een Deelnemer voordragen van een recruiter of bureau als mogelijke winnaar van een Recruiter Award.
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt aan de verkiezing als nominerende persoon, als stemmer of als genomineerde Recruiter of als genomineerd bureau.
 • Recruiter: iedereen die professioneel werkzaam is in de werving en selectie van professionals teneinde te voorzien in de opvulling van specifieke expertisebehoeften in zijn eigen onderneming of de onderneming van zijn werkgever of van zijn klanten.
 • Genomineerde: een persoon of een bureau die door een Deelnemer is genomineerd.
 • Stemmer: een natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
 • Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.
 • Prijzen: Winnaars van de Recruiter Awards 2019 winnen een Recruiter Award met als titel: “Beste recruiter van 2019” onder vermelding van de categorie van de Recruiter Award die aan de Prijswinnaar werd uitgereikt.
 • Prijswinnaar: De genomineerde die een Recruiter Award wint.
 • Internet site: www.recruiterawards.nl

 

ART 2    ALGEMEEN

 1. De verkiezing heeft als doel:
  1. Het vak van recruiter te promoten door focus op het kennisniveau en de vaardigheden van de recruiter.
  2. De waarde van recruiters voor organisaties en professionals te onderstrepen.
  3. Recruiters te onderscheiden die duurzaam, integer, professioneel, effectief en succesvol werken.
 2. Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel Genomineerden als voor Stemmers.
 3. De winnaars worden bekendgemaakt op de website www.recruiterawards.nl. Daarnaast ontvangen de deelnemers een e-mail met de uitslag.
 4. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze verkiezing wordt de betreffende deelnemer die zich schuldig maakt aan onregelmatigheden onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten. Daarbij is het mogelijk ook degene ten behoeve van wie de onregelmatigheden plaats vonden van verdere deelname worden uitgesloten. De bepaling van of sprake is van een onregelmatigheid en ten behoeve van wie dat is geschied ligt ter exclusieve en subjectieve beoordeling van Vote Company BV resp. Freelance Fair BV.

 

ART 3    NOMINATIE VOORWAARDEN

 1. Recruiters en bureaus kunnen genomineerd worden door Freelance.nl of Deelnemers, voor zover deze Deelnemers voldoen aan een van de volgende eigenschappen:
  a) Zij zijn freelance professionals die de afgelopen 12 maanden in hun zakelijke acquisitie contact hebben gehad met de Recruiter die zij nomineren.
  b) Zij zijn medewerkers van een organisatie en zijn zelf direct betrokken (geweest) bij de professionele inzet van de Recruiter.
 2. Deelnemers die nomineren dienen hun nominaties in via de internetsite. De nominerende deelnemer garandeert dat hij/zij zijn eigen persoonsgegevens en die van de Recruiter en/of het Bureau die hij of zij nomineert naar waarheid en volledig invult.
 3. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie
 4. Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de verkiezing.

 

ART 4    STEMPROCEDURE

 1. Deelname aan deze verkiezing als Stemmer is open voor iedereen van 18 jaar en ouder die de afgelopen 3 jaar professioneel te maken heeft gehad met de Recruiter waarop hij zijn stem uitbrengt.
 2. Stemmers dienen werkelijke, actuele en complete informatie te verstrekken over hun identiteit. Het is niet toegestaan onder een andere naam deel te nemen.
 3. Gedurende de stemperiode kan per categorie maximaal 1 keer een stem uitgebracht worden op een Recruiter en maximaal 1 stem op een bureau.
 4. Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, is je stem geldig.
 5. De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 6. Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.
 7. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een Genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren, stemmen aan een aanvullend bevestigingsvereiste te onderwerpen en/of stemmen niet mee te tellen.
 8. De organisatie en haar partners zijn verplicht, ook in geval van eerder gegeven toestemming, deelnemers of genomineerden ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden.

 

ART 5    JURERING EN TOEKENNING PRIJZEN

 1. Voor de jurering is een deskundige jury samengesteld. De juryleden zijn deskundigen op het gebied van human resources, recruitment en arbeidsmarktontwikkeling vanuit diverse invalshoeken.
 2. Prijswinnaars worden geselecteerd en aangewezen op basis van het aantal stemmen en op basis van nader door de jury te bepalen kwalitatieve criteria. De kandidaat met de meeste stemmen, valt niet per se in de prijzen.
 3. De te winnen prijzen zijn persoonsgebonden, zijn niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De gewonnen titel mag door de Prijswinnaar voor onbepaalde tijd gebruikt worden met inachtneming van het bepaalde onder artikel 10.4.

 

ART 6    PRIVACY & PROMOTIE

 1. De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal worden behandeld.
 2. Alle Deelnemers, inclusief de genomineerden en de winnaars verlenen toestemming aan de organisatie en aan Freelance Fair BV om zijn/haar naam, evenals mogelijke video en foto’s met betrekking tot de Award uitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken.
 3. De deelnemers, finalisten en de winnaars verplichten zich door deelname aan deze verkiezing mee te werken aan publiciteit rondom de Recruiter Awards van Freelance Fair BV en aan deze medewerking geen nadere voorwaarden te stellen.
 4. Van Prijswinnaars wordt - binnen redelijke grenzen - verwacht dat zij uit hoofde van deze titel meewerken aan publicitaire activiteiten, aanwezig zijn bij evenementen of andere promotionele werkzaamheden.

 

ART 7    DE WEBSITE

 1. De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.
 2. Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.
 3. Freelance Fair BV aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.
 4. Freelance Fair BV behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn. 

 

ART 8    COOKIES

 1. Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de internetsite gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

 

ART 9  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Freelance Fair BV en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.
 2. Freelance Fair BV en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen.
 3. Freelance Fair BV en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de Award wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.
 4. Deelnemers doen vrijwillig en bewust, afstand van alle (mogelijke) claims, verkiezings en rechtszaken van enig soort tegen Freelance Fair BV en haar productiepartners van deze verkiezing die verband houden met of voortvloeien uit de deelname aan de verkiezing, inclusief, zonder beperking, alle claims, verkiezings- of rechtszaken wegens nalatigheid en/of andere storingen, persoonlijk letsel, laster, schending van het recht van publiciteit, schending van privacy en schending van het auteursrecht.
 5. Freelance Fair BV en haar productiepartners besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze verkiezing en de campagne. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten door Freelance Fair BV openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, anders dan deze verkiezingvoorwaarden, kunnen niet aan Freelance Fair BV worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor het Freelance Fair BV doen ontstaan.
 6. Freelance Fair BV is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.
 7. Freelance Fair kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade a.g.v. besluiten zoals bedoeld in art. 10.4.

 

ART 10  INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Freelance Fair BV verkrijgt na uploaden of anderszins ter beschikking stellen van content (tekst, foto’s, illustraties, video’s of andere content) door de deelnemers aan de organisatie te allen tijde het exclusieve bewerkings-, publicatie- en uitgaverecht op de respectievelijke inzendingen van de deelnemers. Deelnemers verzekeren zich ervan en garanderen aan Freelance Fair BV dat de content die zij uploaden of anderszins ter beschikking stellen rechtenvrij is en het gebruik door Freelance Fair BV door derden niet kan worden beperkt.
 2. Freelance Fair BV en haar productiepartners worden door de Deelnemers gevrijwaard van eventuele claims vanwege content die door Deelnemers voor deze verkiezing wordt gebruikt.
 3. Inzendingen die naar inzicht van Freelance Fair BV niet passend worden geacht, onder meer vanwege het aanstootgevende, kwetsende, racistische, seksueel beladen, beledigende en/of commerciële karakter of in strijd met de goede zeden en fatsoensnormen kunnen door Freelance Fair BV worden verwijderd.
 4. In uitzonderlijke gevallen zulks ter exclusieve beoordeling door Freelance Fair BV, kan Freelance Fair BV het recht tot gebruik van de titel door Prijswinnaars opschorten c.q. beëindigen.

 

ART 11  SLOTBEPALINGEN

 1. Freelance Fair BV is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.
 2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. Freelance Fair BV handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

ART 12  CONTACT

 1. Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de verkiezing, de internetsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via info@recruiterawards.nl.

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details